Login 中文

Xiaohu Zheng ‡*, Zhuanghao Hou‡, Yeben Qian , Yongwei Zhang , Quanwei Cui , Xuben Wang, Yiqing Shen, Zhenbang Liu , Yonggang Zhou, Binqing Fu, Rui Sun, Zhigang Tian*  , Guangming Huang*, Haiming Wei*.  Tumors evade immune cytotoxicity by altering the surface topology of NK cells [J]. Nat Immunol, 2023.

Hits:

  • Email:

Copyright © 2013 University of Science and Technology of China. Click:
  MOBILE Version

The Last Update Time:..