Login 中文

Wang, Ke#; Xu, Gang#; Gao, Fei; Liu, He; Ma, Rong-Long; Zhang, Xin; Wang, Zhanning; Cao, Gang; Wang, Ting; Zhang, Jian-Jun*; Culcer, Dimitrie; Hu, Xuedong; Jiang, Hong-Wen; Li, Hai-Ou*; Guo, Guang-Can; Guo, Guo-Ping*, Ultrafast coherent control of a hole spin qubit in a germanium quantum dot, Nature Communications, 13, 206 (2022)

Hits:

  • Fax:

  • PostalAddress:

  • OfficePhone:

  • Telephone:

  • Email:

Copyright © 2013 University of Science and Technology of China. Click:
  MOBILE Version

The Last Update Time:..