Login 中文

Liu, He#; Zhang, Ting#; Wang, Ke; Gao, Fei; Xu, Gang; Zhang, Xin; Li, Shu-Xiao; Cao, Gang; Wang, Ting; Zhang, Jianjun; Hu, Xuedong); Li, Hai-Ou*; Guo, Guo-Ping*, Gate-Tunable Spin-Orbit Coupling in a Germanium Hole Double Quantum Dot, Physical Review Applied, 044052 (2022)

Hits:

  • Fax:

  • PostalAddress:

  • OfficePhone:

  • Telephone:

  • Email:

Copyright © 2013 University of Science and Technology of China. Click:
  MOBILE Version

The Last Update Time:..