Login 中文

Rong-Long Ma, Ao-Ran Li, Chu Wang, Zhen-Zhen Kong, Wei-Zhu Liao, Ming Ni, Sheng-Kai Zhu, Ning Chu, Chengxian Zhang, Di Liu, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Hai-Ou Li,* Guo-Ping Guo,Single-spin-qubit geometric gate in a silicon quantum dot,Physical Review Applied 21, 014044 (2024)

Hits:

  • Fax:

  • PostalAddress:

  • OfficePhone:

  • Telephone:

  • Email:

Copyright © 2013 University of Science and Technology of China. Click:
  MOBILE Version

The Last Update Time:..